xen-unstable running build -amd64 -xsmbuild -arm64 -xsmbuild -i386 -xsmbuild -amd64 -xtfbuild -amd64build -arm64build -armhfbuild -i386build -amd64 -libvirtbuild -arm64 -libvirtbuild -armhf -libvirtbuild -i386 -libvirtbuild -amd64 -prevbuild -i386 -prevbuild -amd64 -pvopsbuild -arm64 -pvopsbuild -armhf -pvopsbuild -i386 -pvopstest -xtf -amd64 -amd64 -1test -xtf -amd64 -amd64 -2test -xtf -amd64 -amd64 -3test -xtf -amd64 -amd64 -4test -xtf -amd64 -amd64 -5test -amd64 -amd64 -xltest -arm64 -arm64 -xltest -armhf -armhf -xltest -amd64 -i386 -xltest -amd64 -amd64 -xl -qemut -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -i386 -xl -qemut -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -amd64 -libvirt -qemuu -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -i386 -libvirt -qemuu -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -amd64 -xl -qemuu -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -i386 -xl -qemuu -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -amd64 -xl -qemut -stubdom -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -i386 -xl -qemut -stubdom -debianhvm -amd64 -xsmtest -amd64 -amd64 -libvirt -xsmtest -arm64 -arm64 -libvirt -xsmtest -amd64 -i386 -libvirt -xsmtest -amd64 -amd64 -xl -xsmtest -arm64 -arm64 -xl -xsmtest -amd64 -i386 -xl -xsmtest -amd64 -amd64 -qemuu -nested -amdtest -amd64 -amd64 -xl -pvhv2 -amdtest -amd64 -i386 -qemut -rhel6hvm -amdtest -amd64 -i386 -qemuu -rhel6hvm -amdtest -amd64 -amd64 -xl -qemut -debianhvm -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemut -debianhvm -amd64test -amd64 -amd64 -xl -qemuu -debianhvm -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemuu -debianhvm -amd64test -amd64 -i386 -freebsd10 -amd64test -amd64 -amd64 -xl -qemuu -ovmf -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemuu -ovmf -amd64test -amd64 -amd64 -xl -qemut -win7 -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemut -win7 -amd64test -amd64 -amd64 -xl -qemuu -win7 -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemuu -win7 -amd64test -amd64 -amd64 -xl -qemut -ws16 -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemut -ws16 -amd64test -amd64 -amd64 -xl -qemuu -ws16 -amd64test -amd64 -i386 -xl -qemuu -ws16 -amd64test -amd64 -amd64 -xl -credit1test -arm64 -arm64 -xl -credit1test -armhf -armhf -xl -credit1test -amd64 -amd64 -xl -credit2test -arm64 -arm64 -xl -credit2test -armhf -armhf -xl -credit2test -amd64 -amd64 -xl -qemuu -dmrestrict -amd64 -dmrestricttest -amd64 -i386 -xl -qemuu -dmrestrict -amd64 -dmrestricttest -amd64 -amd64 -examinetest -arm64 -arm64 -examinetest -armhf -armhf -examinetest -amd64 -i386 -examinetest -amd64 -i386 -freebsd10 -i386test -amd64 -amd64 -xl -qemut -win10 -i386test -amd64 -i386 -xl -qemut -win10 -i386test -amd64 -amd64 -xl -qemuu -win10 -i386test -amd64 -i386 -xl -qemuu -win10 -i386test -amd64 -amd64 -qemuu -nested -inteltest -amd64 -amd64 -xl -pvhv2 -inteltest -amd64 -i386 -qemut -rhel6hvm -inteltest -amd64 -i386 -qemuu -rhel6hvm -inteltest -amd64 -amd64 -libvirttest -armhf -armhf -libvirttest -amd64 -i386 -libvirttest -amd64 -amd64 -livepatchtest -amd64 -i386 -livepatchtest -amd64 -amd64 -migrupgradetest -amd64 -i386 -migrupgradetest -amd64 -amd64 -xl -multivcputest -armhf -armhf -xl -multivcputest -amd64 -amd64 -pairtest -amd64 -i386 -pairtest -amd64 -amd64 -libvirt -pairtest -amd64 -i386 -libvirt -pairtest -amd64 -amd64 -amd64 -pvgrubtest -amd64 -amd64 -i386 -pvgrubtest -amd64 -amd64 -xl -pvshimtest -amd64 -i386 -xl -pvshimtest -amd64 -amd64 -pygrubtest -amd64 -amd64 -xl -qcow2test -armhf -armhf -libvirt -rawtest -amd64 -i386 -xl -rawtest -amd64 -amd64 -xl -rtdstest -armhf -armhf -xl -rtdstest -amd64 -amd64 -xl -qemuu -debianhvm -amd64 -shadowtest -amd64 -i386 -xl -qemuu -debianhvm -amd64 -shadowtest -amd64 -amd64 -xl -shadowtest -amd64 -i386 -xl -shadowtest -amd64 -amd64 -libvirt -vhdtest -armhf -armhf -xl -vhd
Last pass / First worst fail 7. xen-build/dist-test2. hosts-allocate7. xen-build/dist-test6. xtf-build7. xen-build/dist-test2. hosts-allocate2. hosts-allocate6. xen-build6. libvirt-build1. build-check(1)1. build-check(1)1. build-check(1)6. xen-build6. xen-build6. kernel-build2. hosts-allocate2. hosts-allocate6. kernel-build7. xen-boot106. capture-logs(106)2. hosts-allocate2. hosts-allocate2. hosts-allocate7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)6. xen-install1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot24. capture-logs(24)1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)6. xen-install1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)4. memdisk-try-append1. build-check(1)1. build-check(1)1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)6. xen-install1. build-check(1)2. hosts-allocate2. hosts-allocate1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)3. syslog-server1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)2. hosts-allocate1. build-check(1)2. hosts-allocate1. build-check(1)7. xen-boot7. xen-boot7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot7. xen-boot1. build-check(1)1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)7. xen-boot1. build-check(1)
passbroken baseline untestedpasspasspassbroken baseline untestedbroken baseline untestedfail baseline untestedpassblocked n/ablocked n/ablocked n/apasspasspassbroken baseline untestedbroken baseline untestedfail baseline untestedfail baseline untestedpassbroken baseline untestedbroken baseline untestedbroken baseline untestedfail baseline untestedblocked n/ablocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedpassblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/ablocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/abroken baseline untestedbroken baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/arunningblocked n/afail baseline untestedblocked n/arunningblocked n/arunningblocked n/afail baseline untestedfail baseline untestedfail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedfail baseline untestedblocked n/ablocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/afail baseline untestedblocked n/a
 
build-checkpasspasspasspasspasspasspasspasspassn/an/an/apasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspassn/an/an/apassn/apassn/apassn/apassn/apassn/an/apassn/an/apasspassn/an/apassn/apassn/an/apassn/apassn/apassn/apassn/apassn/apassn/an/apassn/an/apassn/apassn/an/an/an/apassn/apassn/apasspassn/an/apassn/an/apassn/apassn/apassn/apassn/apassn/apasspasspassn/apasspassn/an/apassn/apassn/apassn/apassn/a
hosts-allocatepassbaseline untestedpasspasspassbaseline untestedbaseline untestedpasspasshosts-allocatepasspasspassbaseline untestedbaseline untestedpasspasspassbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedpasshosts-allocatepasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasshosts-allocatepasspassbaseline untestedbaseline untestedpasspasspasspassrunningrunningpasspasspasspasspasspasspasspasspass
syslog-serverpasspasspasspasspasspasssyslog-serverpasspasspasspasspasspasssyslog-serverpasssyslog-serverpasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasssyslog-serverpasspasssyslog-serverpasspassrunningpasssyslog-serverpasspasspasspasspasspasspasspasspass
host-install/src_hosthost-install/src_hostrunninghost-install/src_hosthost-install/src_host
memdisk-try-appendmemdisk-try-appendbaseline untestedmemdisk-try-appendmemdisk-try-append
host-install/dst_hosthost-install/dst_hostrunninghost-install/dst_hosthost-install/dst_host
host-installpasspasspasspasspasspasshost-installpasspasspasspasspasspasshost-installpasshost-installpasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasshost-installpasspasshost-installpasspasshost-installpasshost-installpasspasspasspasspasspasspasspasspass
host-ping-check-nativehost-ping-check-nativepasspasshost-ping-check-nativepasshost-ping-check-nativepasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasshost-ping-check-nativehost-ping-check-nativepasspasshost-ping-check-nativepasspasshost-ping-check-nativepasshost-ping-check-nativepasspasspasspasspasspasspasspasspass
host-build-preppasspasspasspasspasspasshost-build-preppasspasspasspasshost-build-prephost-build-prep
xen-installxen-installpasspassxen-installpassxen-installpassbaseline untestedpasspasspasspasspasspasspasspassbaseline untestedpasspasspasspasspasspasspasspassxen-installpassbaseline untestedxen-installpasspassxen-installpassxen-installpasspasspasspasspasspasspasspasspass
kernel-buildkernel-buildpassbaseline untestedkernel-buildkernel-build
libvirt-buildlibvirt-buildpasslibvirt-buildlibvirt-build
xtf-buildxtf-buildpassxtf-buildxtf-build
xen-buildpasspasspassbaseline untestedxen-buildpasspassxen-buildxen-build
examine-serial-preexamine-serial-prepassexamine-serial-preexamine-serial-pre
xen-bootxen-bootbaseline untestedpassxen-bootbaseline untestedxen-bootbaseline untestedxen-bootbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedpassbaseline untestedbaseline untestedxen-bootbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedxen-bootxen-bootbaseline untestedxen-bootxen-bootbaseline untestedbaseline untestedxen-bootbaseline untestedxen-bootbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untestedbaseline untested
xen-build/dist-testpasspasspassxen-build/dist-testxen-build/dist-test
rebootrebootbaseline untestedrebootreboot
host-ping-check-xenhost-ping-check-xenpasshost-ping-check-xenhost-ping-check-xenpasshost-ping-check-xenhost-ping-check-xen
leak-check/basisleak-check/basispassleak-check/basisleak-check/basispassleak-check/basisleak-check/basis
debian-installdebian-installpassdebian-installdebian-install
xtf-installxtf-installpassxtf-installxtf-install
debian-fixupdebian-fixuppassdebian-fixupdebian-fixup
xtf-fepxtf-feppassxtf-fepxtf-fep
guest-startguest-startpassguest-startguest-start
xtf-runxtf-runpassxtf-runxtf-run
migrate-support-checkmigrate-support-checkpassmigrate-support-checkmigrate-support-check
xtf/test-hvm32-selftestxtf/test-hvm32-selftestpassxtf/test-hvm32-selftestxtf/test-hvm32-selftest
saverestore-support-checksaverestore-support-checkpasssaverestore-support-checksaverestore-support-check
xtf/test-hvm32pae-selftestxtf/test-hvm32pae-selftestpassxtf/test-hvm32pae-selftestxtf/test-hvm32pae-selftest
guest-saverestoreguest-saverestorepassguest-saverestoreguest-saverestore
xtf/test-hvm32pse-selftestxtf/test-hvm32pse-selftestpassxtf/test-hvm32pse-selftestxtf/test-hvm32pse-selftest
guest-localmigrateguest-localmigratepassguest-localmigrateguest-localmigrate
xtf/test-hvm64-selftestxtf/test-hvm64-selftestpassxtf/test-hvm64-selftestxtf/test-hvm64-selftest
guest-saverestore.2guest-saverestore.2passguest-saverestore.2guest-saverestore.2
xtf/test-pv32pae-selftestxtf/test-pv32pae-selftestpassxtf/test-pv32pae-selftestxtf/test-pv32pae-selftest
guest-localmigrate/x10guest-localmigrate/x10passguest-localmigrate/x10guest-localmigrate/x10
xtf/test-pv64-selftestxtf/test-pv64-selftestpassxtf/test-pv64-selftestxtf/test-pv64-selftest
guest-stopguest-stoppassguest-stopguest-stop
xtf/test-hvm32-cpuid-faultingxtf/test-hvm32-cpuid-faultingpassxtf/test-hvm32-cpuid-faultingxtf/test-hvm32-cpuid-faulting
guest-start/debian.repeatguest-start/debian.repeatpassguest-start/debian.repeatguest-start/debian.repeat
xtf/test-hvm32-invlpg~hapxtf/test-hvm32-invlpg~happassxtf/test-hvm32-invlpg~hapxtf/test-hvm32-invlpg~hap
guest-start.2guest-start.2passguest-start.2guest-start.2
xtf/test-hvm32-invlpg~shadowxtf/test-hvm32-invlpg~shadowpassxtf/test-hvm32-invlpg~shadowxtf/test-hvm32-invlpg~shadow
guest-destroyguest-destroypassguest-destroyguest-destroy
xtf/test-hvm32-livepatch-priv-checkxtf/test-hvm32-livepatch-priv-checkpassxtf/test-hvm32-livepatch-priv-checkxtf/test-hvm32-livepatch-priv-check
xtf/test-hvm32-swint-emulationxtf/test-hvm32-swint-emulationpassxtf/test-hvm32-swint-emulationxtf/test-hvm32-swint-emulation
xtf/test-hvm32-umipxtf/test-hvm32-umipskipxtf/test-hvm32-umipxtf/test-hvm32-umip
xtf/test-hvm32-xsa-122xtf/test-hvm32-xsa-122passxtf/test-hvm32-xsa-122xtf/test-hvm32-xsa-122
xtf/test-hvm32-xsa-123xtf/test-hvm32-xsa-123passxtf/test-hvm32-xsa-123xtf/test-hvm32-xsa-123
xtf/test-hvm32-xsa-186xtf/test-hvm32-xsa-186passxtf/test-hvm32-xsa-186xtf/test-hvm32-xsa-186
xtf/test-hvm32-xsa-188xtf/test-hvm32-xsa-188passxtf/test-hvm32-xsa-188xtf/test-hvm32-xsa-188
xtf/test-hvm32-xsa-191xtf/test-hvm32-xsa-191passxtf/test-hvm32-xsa-191xtf/test-hvm32-xsa-191
xtf/test-hvm32-xsa-192xtf/test-hvm32-xsa-192passxtf/test-hvm32-xsa-192xtf/test-hvm32-xsa-192
xtf/test-hvm32-xsa-200xtf/test-hvm32-xsa-200passxtf/test-hvm32-xsa-200xtf/test-hvm32-xsa-200
xtf/test-hvm32-xsa-203xtf/test-hvm32-xsa-203passxtf/test-hvm32-xsa-203xtf/test-hvm32-xsa-203
xtf/test-hvm32-xsa-239xtf/test-hvm32-xsa-239passxtf/test-hvm32-xsa-239xtf/test-hvm32-xsa-239
xtf/test-hvm32pae-cpuid-faultingxtf/test-hvm32pae-cpuid-faultingpassxtf/test-hvm32pae-cpuid-faultingxtf/test-hvm32pae-cpuid-faulting
xtf/test-hvm32pae-invlpg~hapxtf/test-hvm32pae-invlpg~happassxtf/test-hvm32pae-invlpg~hapxtf/test-hvm32pae-invlpg~hap
xtf/test-hvm32pae-invlpg~shadowxtf/test-hvm32pae-invlpg~shadowpassxtf/test-hvm32pae-invlpg~shadowxtf/test-hvm32pae-invlpg~shadow
xtf/test-hvm32pae-memop-segxtf/test-hvm32pae-memop-segpassxtf/test-hvm32pae-memop-segxtf/test-hvm32pae-memop-seg
xtf/test-hvm32pae-nmi-taskswitch-privxtf/test-hvm32pae-nmi-taskswitch-privpassxtf/test-hvm32pae-nmi-taskswitch-privxtf/test-hvm32pae-nmi-taskswitch-priv
xtf/test-hvm32pae-swint-emulationxtf/test-hvm32pae-swint-emulationpassxtf/test-hvm32pae-swint-emulationxtf/test-hvm32pae-swint-emulation
xtf/test-hvm32pae-xsa-122xtf/test-hvm32pae-xsa-122passxtf/test-hvm32pae-xsa-122xtf/test-hvm32pae-xsa-122
xtf/test-hvm32pae-xsa-188xtf/test-hvm32pae-xsa-188passxtf/test-hvm32pae-xsa-188xtf/test-hvm32pae-xsa-188
xtf/test-hvm32pse-cpuid-faultingxtf/test-hvm32pse-cpuid-faultingpassxtf/test-hvm32pse-cpuid-faultingxtf/test-hvm32pse-cpuid-faulting
xtf/test-hvm32pse-swint-emulationxtf/test-hvm32pse-swint-emulationpassxtf/test-hvm32pse-swint-emulationxtf/test-hvm32pse-swint-emulation
xtf/test-hvm32pse-xsa-122xtf/test-hvm32pse-xsa-122passxtf/test-hvm32pse-xsa-122xtf/test-hvm32pse-xsa-122
xtf/test-hvm32pse-xsa-188xtf/test-hvm32pse-xsa-188passxtf/test-hvm32pse-xsa-188xtf/test-hvm32pse-xsa-188
xtf/test-hvm64-cpuid-faultingxtf/test-hvm64-cpuid-faultingpassxtf/test-hvm64-cpuid-faultingxtf/test-hvm64-cpuid-faulting
xtf/test-hvm64-fpu-exception-emulationxtf/test-hvm64-fpu-exception-emulationpassxtf/test-hvm64-fpu-exception-emulationxtf/test-hvm64-fpu-exception-emulation
xtf/test-hvm64-invlpg~hapxtf/test-hvm64-invlpg~happassxtf/test-hvm64-invlpg~hapxtf/test-hvm64-invlpg~hap
xtf/test-hvm64-invlpg~shadowxtf/test-hvm64-invlpg~shadowpassxtf/test-hvm64-invlpg~shadowxtf/test-hvm64-invlpg~shadow
xtf/test-hvm64-lbr-tsx-vmentryxtf/test-hvm64-lbr-tsx-vmentrypassxtf/test-hvm64-lbr-tsx-vmentryxtf/test-hvm64-lbr-tsx-vmentry
xtf/test-hvm64-livepatch-priv-checkxtf/test-hvm64-livepatch-priv-checkpassxtf/test-hvm64-livepatch-priv-checkxtf/test-hvm64-livepatch-priv-check
xtf/test-hvm64-memop-segxtf/test-hvm64-memop-segpassxtf/test-hvm64-memop-segxtf/test-hvm64-memop-seg
xtf/test-hvm64-swint-emulationxtf/test-hvm64-swint-emulationpassxtf/test-hvm64-swint-emulationxtf/test-hvm64-swint-emulation
xtf/test-hvm64-umipxtf/test-hvm64-umipskipxtf/test-hvm64-umipxtf/test-hvm64-umip
xtf/test-hvm64-xsa-122xtf/test-hvm64-xsa-122passxtf/test-hvm64-xsa-122xtf/test-hvm64-xsa-122
xtf/test-hvm64-xsa-168xtf/test-hvm64-xsa-168passxtf/test-hvm64-xsa-168xtf/test-hvm64-xsa-168
xtf/test-hvm64-xsa-170xtf/test-hvm64-xsa-170passxtf/test-hvm64-xsa-170xtf/test-hvm64-xsa-170
xtf/test-hvm64-xsa-173xtf/test-hvm64-xsa-173passxtf/test-hvm64-xsa-173xtf/test-hvm64-xsa-173
xtf/test-hvm64-xsa-186xtf/test-hvm64-xsa-186passxtf/test-hvm64-xsa-186xtf/test-hvm64-xsa-186
xtf/test-hvm64-xsa-188xtf/test-hvm64-xsa-188passxtf/test-hvm64-xsa-188xtf/test-hvm64-xsa-188
xtf/test-hvm64-xsa-195xtf/test-hvm64-xsa-195passxtf/test-hvm64-xsa-195xtf/test-hvm64-xsa-195
xtf/test-hvm64-xsa-196xtf/test-hvm64-xsa-196passxtf/test-hvm64-xsa-196xtf/test-hvm64-xsa-196
xtf/test-hvm64-xsa-204xtf/test-hvm64-xsa-204passxtf/test-hvm64-xsa-204xtf/test-hvm64-xsa-204
xtf/test-hvm64-xsa-221xtf/test-hvm64-xsa-221passxtf/test-hvm64-xsa-221xtf/test-hvm64-xsa-221
xtf/test-hvm64-xsa-231xtf/test-hvm64-xsa-231passxtf/test-hvm64-xsa-231xtf/test-hvm64-xsa-231
xtf/test-hvm64-xsa-232xtf/test-hvm64-xsa-232passxtf/test-hvm64-xsa-232xtf/test-hvm64-xsa-232
xtf/test-hvm64-xsa-261xtf/test-hvm64-xsa-261passxtf/test-hvm64-xsa-261xtf/test-hvm64-xsa-261
xtf/test-hvm64-xsa-269xtf/test-hvm64-xsa-269passxtf/test-hvm64-xsa-269xtf/test-hvm64-xsa-269
xtf/test-hvm64-xsa-278xtf/test-hvm64-xsa-278passxtf/test-hvm64-xsa-278xtf/test-hvm64-xsa-278
xtf/test-pv32pae-cpuid-faultingxtf/test-pv32pae-cpuid-faultingskipxtf/test-pv32pae-cpuid-faultingxtf/test-pv32pae-cpuid-faulting
xtf/test-pv32pae-livepatch-priv-checkxtf/test-pv32pae-livepatch-priv-checkpassxtf/test-pv32pae-livepatch-priv-checkxtf/test-pv32pae-livepatch-priv-check
xtf/test-pv32pae-memop-segxtf/test-pv32pae-memop-segpassxtf/test-pv32pae-memop-segxtf/test-pv32pae-memop-seg
xtf/test-pv32pae-pv-iopl~hypercallxtf/test-pv32pae-pv-iopl~hypercallpassxtf/test-pv32pae-pv-iopl~hypercallxtf/test-pv32pae-pv-iopl~hypercall
xtf/test-pv32pae-pv-iopl~vmassistxtf/test-pv32pae-pv-iopl~vmassistpassxtf/test-pv32pae-pv-iopl~vmassistxtf/test-pv32pae-pv-iopl~vmassist
xtf/test-pv32pae-xsa-122xtf/test-pv32pae-xsa-122passxtf/test-pv32pae-xsa-122xtf/test-pv32pae-xsa-122
xtf/test-pv32pae-xsa-183xtf/test-pv32pae-xsa-183passxtf/test-pv32pae-xsa-183xtf/test-pv32pae-xsa-183
xtf/test-pv32pae-xsa-185xtf/test-pv32pae-xsa-185passxtf/test-pv32pae-xsa-185xtf/test-pv32pae-xsa-185
xtf/test-pv32pae-xsa-188xtf/test-pv32pae-xsa-188passxtf/test-pv32pae-xsa-188xtf/test-pv32pae-xsa-188
xtf/test-pv32pae-xsa-194xtf/test-pv32pae-xsa-194passxtf/test-pv32pae-xsa-194xtf/test-pv32pae-xsa-194
xtf/test-pv32pae-xsa-213xtf/test-pv32pae-xsa-213passxtf/test-pv32pae-xsa-213xtf/test-pv32pae-xsa-213
xtf/test-pv32pae-xsa-259xtf/test-pv32pae-xsa-259passxtf/test-pv32pae-xsa-259xtf/test-pv32pae-xsa-259
xtf/test-pv32pae-xsa-260xtf/test-pv32pae-xsa-260passxtf/test-pv32pae-xsa-260xtf/test-pv32pae-xsa-260
xtf/test-pv64-cpuid-faultingxtf/test-pv64-cpuid-faultingskipxtf/test-pv64-cpuid-faultingxtf/test-pv64-cpuid-faulting
xtf/test-pv64-livepatch-priv-checkxtf/test-pv64-livepatch-priv-checkpassxtf/test-pv64-livepatch-priv-checkxtf/test-pv64-livepatch-priv-check
xtf/test-pv64-memop-segxtf/test-pv64-memop-segpassxtf/test-pv64-memop-segxtf/test-pv64-memop-seg
xtf/test-pv64-pv-iopl~hypercallxtf/test-pv64-pv-iopl~hypercallpassxtf/test-pv64-pv-iopl~hypercallxtf/test-pv64-pv-iopl~hypercall
xtf/test-pv64-pv-iopl~vmassistxtf/test-pv64-pv-iopl~vmassistpassxtf/test-pv64-pv-iopl~vmassistxtf/test-pv64-pv-iopl~vmassist
xtf/test-pv64-xsa-122xtf/test-pv64-xsa-122passxtf/test-pv64-xsa-122xtf/test-pv64-xsa-122
xtf/test-pv64-xsa-167xtf/test-pv64-xsa-167skipxtf/test-pv64-xsa-167xtf/test-pv64-xsa-167
xtf/test-pv64-xsa-182xtf/test-pv64-xsa-182passxtf/test-pv64-xsa-182xtf/test-pv64-xsa-182
xtf/test-pv64-xsa-188xtf/test-pv64-xsa-188passxtf/test-pv64-xsa-188xtf/test-pv64-xsa-188
xtf/test-pv64-xsa-193xtf/test-pv64-xsa-193passxtf/test-pv64-xsa-193xtf/test-pv64-xsa-193
xtf/test-pv64-xsa-212xtf/test-pv64-xsa-212passxtf/test-pv64-xsa-212xtf/test-pv64-xsa-212
xtf/test-pv64-xsa-213xtf/test-pv64-xsa-213passxtf/test-pv64-xsa-213xtf/test-pv64-xsa-213
xtf/test-pv64-xsa-221xtf/test-pv64-xsa-221passxtf/test-pv64-xsa-221xtf/test-pv64-xsa-221
xtf/test-pv64-xsa-224xtf/test-pv64-xsa-224passxtf/test-pv64-xsa-224xtf/test-pv64-xsa-224
xtf/test-pv64-xsa-227xtf/test-pv64-xsa-227passxtf/test-pv64-xsa-227xtf/test-pv64-xsa-227
xtf/test-pv64-xsa-231xtf/test-pv64-xsa-231passxtf/test-pv64-xsa-231xtf/test-pv64-xsa-231
xtf/test-pv64-xsa-232xtf/test-pv64-xsa-232passxtf/test-pv64-xsa-232xtf/test-pv64-xsa-232
xtf/test-pv64-xsa-234xtf/test-pv64-xsa-234passxtf/test-pv64-xsa-234xtf/test-pv64-xsa-234
xtf/test-pv64-xsa-255xtf/test-pv64-xsa-255passxtf/test-pv64-xsa-255xtf/test-pv64-xsa-255
xtf/test-pv64-xsa-259xtf/test-pv64-xsa-259passxtf/test-pv64-xsa-259xtf/test-pv64-xsa-259
xtf/test-pv64-xsa-260xtf/test-pv64-xsa-260passxtf/test-pv64-xsa-260xtf/test-pv64-xsa-260
xtf/test-pv64-xsa-265xtf/test-pv64-xsa-265passxtf/test-pv64-xsa-265xtf/test-pv64-xsa-265
leak-check/checkleak-check/checkpassleak-check/checkleak-check/checkpassleak-check/checkleak-check/check
capture-logsbaseline untestedcapture-logsbaseline untestedbaseline untestedpasscapture-logscapture-logsbaseline untestedbaseline untestedpasspasspasscapture-logspasscapture-logspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasspasscapture-logspasspasscapture-logspasspasscapture-logspasscapture-logspasspasspasspasspasspasspasspasspass

Flight information

"Branch":xen-unstable
Intended blessing:commission-joubertin
Blessing:running
Started:2019-04-11 16:02:23 Z
Finished:(5 unfinished steps)
Test harness revision(s): f61483cd5559c985074326695629afc50d75adef